Általános Szerződési Feltételek

Letölthető verzió: ÁSZF_KozmaRita-SikerKlub.hu-200309.pdf

Barion rendszer bemutató: https://kozmarita-sikerklub.hu/Barion

Általános Szerződési Feltételek

KozmaRita-SikerKlub.hu

Bevezető

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Creative-Life Mérnöki és Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató, Üzemeltető, Vállalkozó) és a Szolgáltató által a https://kozmarita-sikerklub.hu (www.kozmarita-sikerklub.hu) domain nevű weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://kozmarita-sikerklub.hu weboldalon keresztül történik. A weboldalon igénybe vehető szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az 1. pontban megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a https://kozmarita-sikerklub.hu/aszf/ címről.

A KozmaRita-SikerKlub.hu egy online sikerklub, mely közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok oktatóanyagokat kapnak meg Kozma Ritától és információt adhatnak meg magukról, egymással kapcsolatot teremthetnek és ismerkedhetnek.

 1. Szolgáltatói adatok:

  1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Creative-Life Mérnöki és Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1. emelet 2. (13-as kapucsengő)

Cégjegyzékszáma: 01-09-914394

Adószáma: 14668296-1-43

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36709787330

E-mail: info@kozmarita-sikerklub.hu

  1. Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.Eu Kft.

Telefon: +36 1 789 2 789

FAX: +36 1 789 3 789

E-mail: support@tarhely.eu

Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

 1. Értelmező rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmakat az alábbi jelentéssel használjuk:

  1. Általános Szerződési Feltételek: A KozmaRita-SikerKlub.hu működését szabályozó szabályok, amelyek a szolgáltatás egyes jellemzőit, valamint a felhasználók és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

  2. Megállapodás vagy Szerződés: A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás, amely az ÁSZF-ben rögzített szabályok szerint jön létre.

  3. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok: Bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom, védjegy, kereskedelmi név és hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotáshoz fűződő, az adott jogrendszer által biztosított jogok.

  4. Tag: Olyan természetes személy aki és érvényes regisztrációval rendelkezik, és akinek a tagsága jelenleg fennáll. Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nem vehetik igénybe a szolgáltatást.

  5. Közzététel: A KozmaRita-SikerKlub.hu oldalon nyújtott felületeken bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a szolgáltatásra vonatkozó anyagot/információt.

  6. Adatlap: A Tag személyes oldala, amely a rá vonatkozó adatokat, fényképeket és információkat tartalmazza.

  7. Felhasználó: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.

  8. Üzemeltető/Szolgáltató: a KozmaRita-SikerKlub.hu weboldal szolgáltatója. Adatait lásd az 1. pontban.

 1. Alapvető rendelkezések

  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak. A regisztráció elfogadásával létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  1. A www.KozmaRita-SikerKlub.hu weboldalon történő regisztrációval a felhasználó ajánlatot tesz a szolgáltatás üzemeltetőjének, amelynek elfogadásával hatályos szerződés jön létre a felhasználó és az üzemeltető között a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

  1. A jelen szabályzat 2020. január 1. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a felhasználót e-mailben értesíti. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

  1. Jelen ÁSZF tartalmazza a szolgáltatás feltételeit, melyet a felhasználó a regisztráció kitöltésével elfogad és tudomásul vesz.

  1. A Szolgáltató fenntartja a felhasználó által közzétett információk, illetve tartalom feletti felügyeleti jogát. A jelen ÁSZF szabályainak, illetve a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén bármely információt, fényképet vagy közzétett anyagot (jogszabálysértő tartalom) a Szolgáltató jogosult eltávolítani.

  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatást megváltoztassa, amennyiben ezt jogszabályváltozások, vagy a kötelezően alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelik.

  1. A www.KozmaRita-SikerKlub.hu társkereső szolgáltatást kizárólag 18. életévet betöltött személyek vehetik igénybe. A Szolgáltató fenntartja a regisztráció elutasításának, valamint a regisztráció megszüntetésének jogát. Amennyiben 18 év alatt személy kíván regisztrálni, a regisztráció minden esetben elutasításra kerül.

  1. A szolgáltatás kizárólag természetes személyek magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. A felhasználók nem használhatják fel a szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá.

  1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a KozmaRita-SikerKlub.hu szolgáltatásnak a jelen ÁSZF-fel ellentétes, illetve jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését, kéretlen e-mail üzenetek küldését, a felhasználók felé személyiségi jogsértésre alkalmas magatartás tanúsítását – a felügyeleti jogok gyakorlását, a jelen szerződés azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonhatja maga után, beleértve a polgári és büntető eljárásokat is.

  1. A felhasználó felel az általa közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a felhasználó kizárását vonja maga után. A felhasználó által megadott és közzétett bármilyen adat miatt másnak okozott kárért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

  1. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a többi felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért a Szolgáltató nem felel. Amennyiben a felhasználó jogsértő tartalmat észlel, úgy Szolgáltató e-mail címen van lehetősége jelezni.

  1. A felhasználó elfogadja és hozzájárul, hogy a szolgáltatás a regisztráció érvényes kitöltésével azonnal megkezdődik.

  1. A felhasználó nyilatkozik, hogy tudomással bír arról és kifejezetten elfogadja, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt felmondási jog nem illeti meg.

  1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  1. A www.KozmaRita-SikerKlub.hu weboldal Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó (tag) és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

  1. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

 1. Regisztráció

  1. A felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

  1. A Szolgáltatót a felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő bármely problémáért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van a felhasználónak. A Szolgáltatót a regisztrált adatok felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  1. Az érvényes regisztrációhoz 18. életév betöltése és teljes cselekvőképesség szükséges.

  1. Regisztráció menete: A regisztrációt a www.KozmaRita-SikerKlub.hu/register/ oldalon kezdeményezheti a kötelező adatok kitöltésével. A rendszer ellenőrzi a jogosultságot, majd e-mailben értesítést küld a regisztráció sikerességéről. A regisztrációs oldal nem mindig elérhető, csak évente 3 alkalommal a meghirdetett időpontokban. Ezen időpontoktól eltéri időpontban, a regisztráció tiltva van.

  1. Amennyiben a regisztrációt 18 év alatti személy tölti ki, úgy abban az esetben a rendszer figyelmeztető jelzést küld, és nem engedi továbbá a regisztrációt.

  1. A felhasználó kifejezetten hozzájárul, és egyben tudomásul veszi, hogy a regisztrációt követően választania kell előfizetési csomagot, majd annak bankkártyás megfizetése esetén a weboldal szolgáltatása azonnal megkezdődik és elérhető.

  1. A szolgáltatást kizárólag olyan felhasználó veheti igénybe, akit nem marasztaltak el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos polgári peres eljárásban, vagy a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények körébe tartozó cselekmény elkövetéséért, valamint nem áll semmilyen büntetőeljárási ítélet vagy határozat hatálya alatt. Erről a felhasználó a regisztrációs kérelme benyújtásakor felelőssége tudatában nyilatkozik.

  1. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatást kizárólag, komoly, fejlődni/tanulni vágyó és pro-aktív regisztráló, cselekvőképes, 18 életévüket betöltött regisztrált felhasználók vehetik igénybe, jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat elfogadásával, amelyet a regisztráció második lépésében a „Az ÁSZF tartalmát megismertem, megértettem és a regisztrációval elfogadom.”, a „Kijelentem, hogy adataimat önként adom meg, és kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy Szolgáltató a megadott személyes adataimat kezelje. Az adatkezelési szabályzat tartalmát megismertem, megértettem és a regisztrációval elfogadom.”, valamint a „Kijelentem, hogy elmúltam 18 éves és tanulás/fejlődés és kapcsolatépítés céljából regisztrálok.” jelölőnégyzetek bejelölésével tehetnek meg.

 1. Fizetési feltételek

  1. Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a weboldalon található.

   A Szolgáltató ismétlődő fizetési megoldást ír elő a Felhasználónak a szolgáltatás igénybevételéhez, azaz a választott csomagnak megfelelően havi, fél éves és éves előfizetési csomagban az előfizetési időtartam fordulónapján automatikusan levonásra kerül a Felhasználó bankkártyájáról az előfizetési összeg. A forduló napot megelőző 15, majd 5 nappal figyelemfelhívó e-mail kerül kiküldésre, melyre válaszul a Felhasználó lemondhatja az ismétlődő fizetési lehetőséget e-mailben.

  1. Felhasználó a díjköteles szolgáltatásokért online, bankkártyával fizethet. (BARION SMART PAYMENT GATEWAY). Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén
   keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló
   intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  1. Számlázás: kizárólag elektronikus számlát küld a Szolgáltató, melyhez a Felhasználó jelen ÁSZF felfogadásával kifejezetten hozzájárul.

  1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat tetszőleges időközönként, illetve minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

 1. A Tag kötelezettségei

  1. A Tag a szolgáltatások használata során véleményét mások jogainak sérelme nélkül jogosult közzétenni vagy más módon közölni.

  1. A Tag az adatlapon megjelölt kategóriákon kívül nem teheti közzé személyes adatait, különösen teljes nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát és egyéb olyan információt, ami közvetlenül kapcsolatba hozható vele.

  1. A Tag a szolgáltatás igénybevétele során annak használatával nem tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti, beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat.

  1. A Tag adatlapjára kizárólag saját magáról készült – elfogadható minőségű és retusálástól, képeffektektől mentes – felvételt jogosult feltölteni, amely fotók nem tartalmazhatnak az előző pontokban megjelölt szabályokat sértő feliratokat, vagy hirdetést. Amennyiben más Tagot, vagy harmadik személyt tartalmazó fénykép kerül feltöltésre, úgy a fényképet feltöltő, közzétevő Tag köteles vitás esetben az érintett személyek hozzájárulásának beszerzésére és az Üzemeltető részére való megküldésre. A Tag által közzétett fénykép, vagy más tartalom nem sérthet harmadik személyek bármilyen jogát, legyen az személyiségi vagy szerzői jog, vagy bármilyen más jogosultság.

  1. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa elsődlegesen megadott fénykép szerepelhessen az aloldalakon futó képek között, melyeket kizárólag a többi regisztrált felhasználó láthat.

  1. A Tag nem használhatja a szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás vagy üzlet reklámozására, nem tehet közzé ebből a célból e-mail címet, URL-t vagy telefonszámot, különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.

  1. A Tag bármilyen tevékenysége nem irányulhat arra, hogy új ügyfeleket szerezzen, semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem végezhet a szolgáltatás igénybevételével.

  1. A Tag nem élhet vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a szolgáltatás útján közzétett információval.

  1. A Tag nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a szolgáltatást biztosító hálózathoz.

  1. A Tag felelős az általa közzétett információért, legyen az szellemi termékek, vagy személyes adat.

  1. A Tag a weboldalon található információkat, adatokat csak társkeresés/ismerkedés céljából használhatja fel.

  1. Tilos bármilyen kéretlen kereskedelmi levelezés, így a körlevelek, spam vagy más zaklató és nem a társkeresés célját szolgáló email/üzenet.

  1. A Tag köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személy a szolgáltatást helyette ne használja, a hozzáférés átengedése nem megengedett.

  1. A Tag kommunikációja vagy a szolgáltatás bármely jellegű igénybevétele során köteles más felhasználókkal és tagokkal a kommunikációt úgy folytatni, hogy:

   1. ne tartalmazzon olyan tartalmat, amely mások személyiségi jogait, szerzői jogait, iparjogvédelmi jogait sérti, vagy ilyen jellegű tartalom használatára a felhasználókat ösztönzi;

   1. bemutatkozása vagy fényképei ne tartalmazzák a felhasználó vagy mások személyes adatait (pl. cím, telefonszám, email cím, stb.), vagy egyéb olyan információt, mely által felhasználó, vagy más személy/szervezet közvetlenül azonosíthatóvá és elérhetővé válik;

   1. ne tartalmazzon hozzáférési kulcsokat, azonosításra vonatkozó adatokat, jelszavakat;

   1. ne tartalmazzon obszcén vagy pornográf anyagokat, ne kínáljon szexuális szolgáltatást vagy ne jelenítsen meg bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat;

   1. ne tartalmazzon trágár kifejezéseket, sértő szavakat, ne keltsen másokban megbotránkozást, valamint ne használjon félelmet keltő kifejezéseket;

   1. felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá ne tartalmazzon mások becsmérlésére, lejáratására alkalmas tartalmat, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem;

   1. ne tartalmazzon bármilyen jogsértő tartalmat, jogellenes cselekményre vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást vagy erre utaló magatartást;

   1. ne tartalmazza vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, valamint azok jó hírnevének becsmérlését, vagy arra nézve sértő kijelentést;

   1. tartalmazzon bármilyen kereskedelmi célú ajánlatot, haszonszerzésre irányuló gazdasági jellegű tevékenység reklámját;

   1. ne tartalmazzon politikai vonatkozású és/vagy tartalmú kampányjellegű megnyilvánulást, agitációs tevékenységet.

  1. Felhasználó köteles a szolgáltatást jóhiszeműen használni, és tartózkodni az olyan tevékenységtől mely Szolgáltató jó hírnevét, vagy szolgáltatását és annak működését negatívan befolyásolja, így tilos:

   1. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sérti vagy veszélyezteti;

   1. Szándékosan akadályozni a weboldal működését, hátráltatni a szolgáltatás elérését;

   1. Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni;

   1. Minden olyan tartalom elhelyezése, amelyet törvény, vagy jogszabály tilt;

   1. Bármilyen módon a Szolgáltatással vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval visszaélni;

   1. Megkísérelni jogosulatlan hozzáférés elérését bármely, a Szolgáltatásban található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz;

   1. Lemásolni egészében vagy részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve -nem kizárólagosan- más Tagok és felhasználók adatlapján található információkat is) a jelen Megállapodásban lefektetettektől eltérő célból;

   1. SPAM és egyéb kéretlen levelet küldeni a szolgáltatáson keresztül;

   1. Bármilyen módon átadni, átruházni, vagy megosztani a felhasználó jogosultságait és/vagy feljogosítani bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára;

   1. Más felhasználók levelezését elfogni, vagy arra kísérletet tenni;

   1. Olyan berendezést, szoftvert vagy programot (pl. vírus), használni, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába;

   1. Többszörös regisztrációt létrehoznia a felhasználók megtévesztésének elkerülése végett;

   1. A weboldal és a szolgáltatás esetleges szolgáltató számára ismert vagy ismeretlen hibáit bármilyen szempontból kihasználni, azáltal bármilyen előnyhöz jutni.

  1. A Tag köteles tartózkodni más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződésének megsértésétől, valamint más jogszabályba ütköző kommunikációtól.

  1. Amennyiben a Tag megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy Üzemeltető fenntartja a Tag regisztrációjának törléséhez való jogát, beleértve a már kifizetett díjak elvesztését is. Ezen túlmenően Üzemeltető érvényesítheti a jogsértő taggal szemben a büntetőjog és a polgári jog által nyújtott felelősséget. Üzemeltető a Tag jogsértő vagy szerződéssértő magatartásáért fennálló felelősségét kizárja.

  1. A Tag tudomásul veszi, hogy Üzemeltető előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozhatja a Szolgáltatás részét vagy egészét extrém (a normálistól nagymértékben eltérő) mennyiségű levélküldés, vagy más aktivitás esetén. Üzemeltető fenntartja magának a jogot az extrém aktivitás fogalmának meghatározására.

  1. Egyéb tiltott tevékenységek:

   1. A KozmaRita-SikerKlub.hu szolgáltatást arra használni, hogy más emberekről engedélyük nélküli kép/videó felvétel, helymeghatározás illetve bármely személyes adat rögzítésre és/vagy továbbításra kerüljön. (személyes adatok megsértése).

   1. Más hozzáférését jogosulatlanul felhasználni, illetve más adatlapját feltörni.

   1. Harmadik személy részére értékesíteni, cserében átadni vagy továbbítani bármely személy hozzáférését az adott személy tudta és folyamatos jóváhagyása nélkül.

   1. Szándékosan vírust, férget, egyéb defektet, Trójait, sérült file-t, álhírt vagy egyéb káros természetű tételt (információt) terjeszteni.

   1. Piramis játékot űzni és terjeszteni.

   1. Kiskorúakra káros tartalmat feltölteni, továbbítani.

   1. Más személyként feltűnni vagy egyéb álcát ölteni.

   1. Törvénytelen módon más szellemi termékét vagy egyéb szellemi tulajdonát közvetíteni, a tulajdonos vagy licenc tulajdonos engedélye nélkül.

   1. A szolgáltatást bármely jogsértésre, illetve jogszabályba ütköző módon használni (mint a személyiségi vagy nyilvánossághoz fűződő jogok, vagy egyéb.)

   1. A szolgáltatást más üzletszabályzatának megsértésére használni.

   1. Illegális/jogszabályba ütköző tevékenységet hirdetni vagy elősegíteni a szolgáltatás használata során.

   1. Bármely módon megakadályozni másokat abban, hogy a KozmaRita-SikerKlub.hu szolgáltatást igénybe vegyék.

   1. Automata vagy egyéb csalárd módon felhasználókat létrehozni/generálni.

   1. A KozmaRita-SikerKlub.hu szolgáltatást a szolgáltató előzetes engedélye nélkül értékesíteni, továbbértékesíteni vagy egyéb módon jogosulatlan kereskedelmi célra felhasználni vagy továbbítani.

   1. A szolgáltatást bármilyen mértékben módosítani, átvenni, lefordítani vagy visszafejteni.

   1. Eltávolítani a szolgáltatáson feltüntetett szerzői jogot feltüntető jelzést, védjegyet vagy egyéb tulajdonjogra utalást.

   1. A szolgáltatás weboldalát átformálni, használhatatlanná tenni, illetve a weboldallal megegyező oldalt létrehozni.

 1. A Tag adatlapja

  1. A Tag a regisztrációjával kifejezetten hozzájárul a sikerklub céljával arányos módon adatlapjának az alábbi felhasználásához.

  1. Minden Tag tudomással bír arról, hogy más Tagok az adatlapját megjeleníthetik. Ennél fogva saját magáról bizalmas és/vagy kényes információ közzététele és másnak történő kiadása kizárólag saját felelősségre történik.

  1. A Tag a szolgáltatás saját használata körében megjelenítheti más Tagok adatlapját és adatait.

  1. A Tag felelős azért, hogy a közzétett információ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint gondoskodik arról, hogy azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha a Tag társkereséssel kapcsolatos helyzete számottevően megváltozik.

  1. Üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy az adatlapokat időről időre ellenőrizze és jelezze a Tagnak, ha az ÁSZF rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.

  1. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a regisztráció azonnali hatályú felmondásához vezethetnek.

 1. A szerződés megszűnése

  1. A szerződés a regisztráció törlésével szüntethető meg. A regisztráció törlésével a felhasználó személyes adatai is törlődnek.

  1. A Tagok regisztrációjukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal törölhetik a profil szerkesztésén belül a profil törlése gombra kattintva.

  1. Üzemeltető fenntartja annak a jogát, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt elvek megsértése miatt a Tag regisztrációját egyoldalúan, indokolás nélkül, azonnali hatállyal törölhesse.

  1. Az a regisztrált tag, aki egy éven át inaktív (azaz egyszer sem lép be a weboldalra), annak az adatlapja mások számára nem lesz hozzáférhető. (inaktív tag)

 1. Felmondással kapcsolatos tájékoztató

  1. Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének a) és m) pontja alapján a felhasználót nem illeti meg a rendeletben foglalt felmondási jog.

 1. A regisztráció és az előfizetés megszűnésének jogkövetkezményei

  1. A regisztráció megszűnésekor a Tag adatlapja azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagi jogosultság azonnali hatállyal megszűnik.

  1. Üzemeltető ezennel a Tag regisztrációjának törléséből eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 1. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

  1. Azzal, hogy a felhasználó belép a www.KozmaRita-SikerKlub.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a társkereső szolgáltatásnak.

  1. Az www.KozmaRita-SikerKlub.hu weboldalon található tartalom Szolgáltató szellemi tulajdona.

  1. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

  1. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Tilos az oldal egyes részeinek merevlemezére mentése vagy kinyomtatása, az oldal többszörözése, terjesztése, az oldal egyes részeinek további felhasználása. Tilos továbbá az oldal adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala.

  1. A www.KozmaRita-SikerKlub.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

  1. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

  1. A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.

  1. A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

  1. Üzemeltető minden lehetséges és ésszerű erőfeszítést, műszaki megoldást kialakít, hogy a Tagok személyes adatai és kommunikációja a jogosultsággal nem rendelkező személyek előtt titkos maradjon. Ez alól kivételt képeznek az Üzemeltetőre vonatozó jogszabályi információátadási kötelezettségek.

 1. Szavatosság és a szolgáltatói felelősség kizárása

  1. Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján szolgáltatást nyújt, így nem vállal arra garanciát, hogy a szolgáltatás bármilyen eredménnyel járhat a Tagra nézve. Üzemeltető nem biztosíthatja a szolgáltatás eredményességét, így nem felel azért, ha az szerződés tartama alatt nem jön létre kapcsolat más Tagokkal, illetve nem felel azért sem, ha a Tag nem kapta meg az általa elvárt színvonalat és minőséget a szolgáltatás használata során.

  1. Szolgáltató a szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért való felelősségét teljes mértékben kizárja.

  1. Szolgáltató nem vállal garanciát a szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében vagy használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a rajta kívül álló okok eredményeznek, így a hálózatok vagy a számítógépes eszközök hibájából eredő problémákért.

  1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállal felelősséget azért, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adatot e Tagok rendeltetésellenesen használják fel.

  1. Amennyiben a Tag álláspontja szerint a szolgáltatás nem megfelelően működik, úgy módjában áll jelezni a hibát és ezáltal lehetővé tenni, hogy a hiba elhárítására sor kerüljön. Csupán ezt követően élhet a Tag bármilyen hibás teljesítésből eredő igénnyel. A hiba jelzésére lehetőség van telefonon és e-mail útján is az 1. pontban megadott elérhetőségeken.

 1. Adatvédelem

  1. Az adatkezelésre vonatkozó szabályainkat a weboldal Adatkezelési Szabályzata tartalmazza, amelyet a www.KozmaRita-SikerKlub.hu/adatvedelem oldalon lehet elérni.

 1. Kártérítés

  1. A Tag felelősségének megállapítása esetén köteles és vállalja, hogy kártérítést fizet vagy elégtételt ad más módon bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a szolgáltatás használatából, a szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a jelen szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan Szolgáltatót éri.

 1. Panaszkezelés rendje

  1. A Weboldal célja, hogy a Felhasználók valamennyi igényét és célját megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. Szolgáltató törekszik arra, hogy a szolgáltatást a jelen ÁSZF-nek megfelelően teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van az őt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti.

  1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

  1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  1. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

  1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

  1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  1. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

  1. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  1. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. Vegyes rendelkezések

  1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  1. Jelen Megállapodás kizárólag a Tag és az Üzemeltető között jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni.

  1. Amennyiben valamely közzétett tartalom sérti a Tag szellemi alkotásához fűződő jogát, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal köteles a jogsértés tényét közölni és kérheti a jogsértő tartalom eltávolítását. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevet, lakcímet, telefonszámot és e-mail címet.

  1. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  1. Tilos a felhasználói hozzáférés harmadik személy részére történő átadása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Felhasználó ennek ellenére harmadik személy részére hozzáférést biztosít a KozmaRita-SikerKlub.hu használatához, akkor a harmadik fél használatáért úgy felel, mintha ő használta volna az alkalmazást.

  1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 1. Vonatkozó jogszabályok

  1. Magyarország Alaptörvénye

  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

  1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

  1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

  1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

A Weboldal használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

Budapest, 2020. január 1.

Csatlakozz a zártkörű Női Siker Klubhoz!

Már csak 2020 április 10-ig csatlakozhatsz!

Regisztráció

Csatlakozz a zártkörű Női Siker Klubhoz!

Tudj meg többet

BARION kártyás fizetési lehetőség

Copyright by Kozma Rita and Creative-Life Kft, 2019-2020